Onderwijs

De vijf Vlaamse provincies organiseren onderwijs in één of meerdere vormen. Secundair en volwassenenonderwijs vormen de hoofdmoot van het onderwijsaanbod in de provincies. Daarnaast richten de provincies ook basis-, deeltijds secundair en buitengewoon onderwijs in. En er zijn ook twee provinciale centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). De ambitie blijft betaalbaar en zorgzaam provinciaal onderwijs aan te bieden in goed uitgeruste scholen en centra. Alle leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers kunnen er hun talenten maximaal ontwikkelen binnen een warme organisatie waar iedereen zich goed voelt.

Diversiteit als motor van creativiteit op school

Het provinciaal onderwijs creëert hoop en kansen voor elke leerling door een positief en veilig schoolklimaat met een anti-pestbeleid en zerotolerantie tegenover discriminatie. Ze stimuleert veeltaligheid door vakken aan te bieden in vreemde talen, naast het Nederlands als algemene instructietaal. Daarnaast wordt er ook positief omgegaan met de moedertaal van de leerlingen.

Het provinciaal onderwijs heeft  vandaag heel wat expertise op vlak van het omgaan met kansengroepen. Groen wil hieraan maximaal erkenning geven en de provinciale scholen actief ondersteunen om verder te gaan op deze ingeslagen weg. Het provinciaal onderwijs kan zo verder een voorloperrol opnemen in het kader van het M-decreet, waarbij alle talenten van de leerlingen gewaardeerd worden en er geïnvesteerd wordt in differentiatiemethodieken en nieuwe onderwijsvormen. De verschillen tussen leerlingen zijn een belangrijke stimulans voor kwaliteitsvol onderwijs.

Sterke leerkrachtenteams

Het provinciaal onderwijs versterkt haar leerkrachtenteams. Een actief HR-beleid heeft oog voor werkzekerheid, begeleiding en voldoende professionaliseringskansen voor leerkrachten. Het provinciaal onderwijs maakt werk van een school- en klascultuur waar teamwerk de rode draad vormt. Co-teaching, overleg in vakgroepen en feedbackcultuur zijn belangrijk om de uitdagingen op school aan te gaan

Gezonde leeromgeving

Het provinciaal onderwijs verhoogt de gezonde levensomstandigheden van haar leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers. Door een groene schoolomgeving, een actieve mobiliteit tussen school en thuis die inzet op fietsen en lopen, gezonde maaltijden en actieve lesvormen.

Brede school

Het provinciaal onderwijs verbindt de school met haar buurt door accommodatie te delen met naschoolse activiteiten; met maatschappelijke projecten en extra muros activiteiten. Er wordt ook sterk ingezet op organisatiesamenwerking.

Partner in innovatie

Het provinciaal onderwijs moet een partner zijn voor bedrijven en andere professionele organisaties. Een kwaliteitsreferentie en een pionier op het vlak van innovatie.

Halt aan ongekwalificeerde uitstroom

Elke provincie kan met 'flankerende' onderwijsmaatregelen een betekenisvolle bijdrage leveren om een positieve studiekeuze te bevorderen, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren en een gekwalificeerde uitstroom te stimuleren.

Een leven lang leren

Binnen het onderwijsdomein biedt de provincie ook kansen voor volwassenenonderwijs en basiseducatie, voor activiteiten in de gevangenissen, basislessen Nederlands en inburgering.  Daarbij  biedt de provincie  een platform aan waar verschillende opleiding- en vormingsinstanties hun programma's op elkaar kunnen afstellen en gemeenschappelijke promotie kunnen voeren.