Onroerend erfgoed/Monumenten- en Landschapszorg

Monumenten, archeologische vindplaatsen en landschappen zijn van cultuurhistorisch en esthetisch belang. Voor Groen heeft de waarde van  dat erfgoed een gemeenschappelijke functie. Het  onderhoud en het beheer beoogt een brede maatschappelijke ontsluiting van dit erfgoed.

Voor Groen is het belangrijk om de taken van de provincie rond erfgoed complementair aan de taken van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten (IOED’s) enerzijds en het agentschap Onroerend Erfgoed in te vullen. De provincie kan hen ondersteunen door haar expertise ter beschikking te stellen en projecten van Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten te faciliteren en - waar wenselijk - te subsidiëren. Prijzen, subsidies en andere ondersteuning voor het onderhoud van erfgoed blijven belangrijk en op elkaar afgestemd.

Inventariseren van het waardevol erfgoed

Door het afbouwen van de Vlaamse inventarisatietaken, ziet Groen voor de provincie een prominente taak bij het inventariseren van het erfgoed weggelegd. Door het beschikbaar stellen van haar expertise aan lokale besturen en gemeenschappen kunnen de Vlaamse inventarissen worden geactualiseerd. De Vlaamse inventarissen van het bouwkundig erfgoed zijn vaak verouderd en moeten worden aangevuld of gecorrigeerd. Door prospectie en innoverend onderzoek kan de kennis van het provinciale archeologisch erfgoed beter in kaart worden gebracht.

Behoud van erfgoed stimuleren in bovenlokale planningsinitiatieven

Waar de provincie zelf aan zet is, of waar ze mee aan tafel zitten bij bovenlokale planningsinitiatieven, zetten ze in op het ruimtelijke behoud van beschermd en niet-beschermd landschappelijk, bouwkundig en archeologisch erfgoed. Dit kan via het Vlaamse instrument van 'erfgoedlandschappen' of op eigen initiatief. Monumenten en landschappen zijn doorgaans ruimtelijk structurerend. Het zijn deze historische structuren, die onze streken zo herkenbaar en eigen maken. Bij beroepsprocedures houdt de provincie rekening met het belang van lokaal niet-beschermd erfgoed.

In haar landschapsbeleid zoekt de provincie in samenwerking met de Regionale Landschappen en de Vlaamse overheid (landinrichting) naar kansen om het lokale erfgoed in relatie te brengen met de natuur en de plaatselijke landbouw. De betrokken provinciale administraties voor ruimtelijke ordening, landbouw en natuur en milieu werken hierbij nauw samen en zoeken via projectwerking naar mogelijkheden om elkaar te versterken.

Beheren van het provinciaal erfgoed

De provincies hebben heel wat erfgoed in eigendom of beheer, zoals archeologische sites in Velzeke en Ename, of de Kaaihoeve in Meilegem. Lokale besturen worden sinds 2015 gestimuleerd om hun eigen erfgoedbeleid in handen te nemen. De provincies ondersteunen de ontsluiting van erfgoed op provinciaal niveau zelf. De provincies zetten in op het goede onderhoud en ontsluiting van dit erfgoed. De provincies nemen hun regierol op in het depotbeleid. Goede opslag van cultureel en archeologisch erfgoed is immers niet altijd evident. De provincie ambieert daarom de hoogste internationale standaarden voor haar erkend onroerend erfgoeddepot in Ename.

Ontsluiten van het waardevol erfgoed

Erfgoed is toegankelijk. Daarom pleit Groen voor specifieke publieke momenten (zoals archeologiedagen, molenprojecten in Oost-Vlaanderen) en steun aan lokale projecten van lokale erfgoedverenigingen. Bij het ontsluiten van erfgoed hebben we vanuit Groen aandacht voor toegankelijkheid voor minder mobiele groepen. Het narratief van erfgoed wordt opengetrokken en geeft aandacht aan de toegenomen diversiteit in onze samenleving. Ontsloten erfgoed is een toeristische troef, die we bewust promoten. De provincies nemen hun regierol op in het depotbeleid. Goede opslag van cultureel en archeologisch erfgoed is immers niet altijd evident. De provincie ambieert daarom de hoogste internationale standaarden voor haar erkend onroerend erfgoeddepot in Ename.