Groen kritisch op provincieraad voor beleid deputatie

26 Januari 2014

Groen kritisch op provincieraad voor beleid deputatie

Op de provincieraad van woensdag 22 januari werden een aantal punten van kritische kanttekeningen voorzien door Groen over:   integraal waterbeleid, het provinciaal windenergieproject en het Parkbos.

 

 

Over integraal waterbeleid:

Onder het mom van een vereenvoudiging, werd het onderscheid tussen ecologische en niet ecologische projecten uit het subsidiereglement geschrapt. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. De ecologische kwaliteit van veel waterlopen is nog steeds niet goed. Er zijn in Vlaanderen, zeker in Oost-Vlaanderen waar de ecologische kwaliteit in het algemeen veel lager is dan in de provincies Antwerpen en Limburg, nog grote inspanningen nodig om een betere kwaliteit te realiseren. Dit onderscheid eruit laten is dan ook een grote fout. Het subsidiereglement is in belangrijke mate bestemd voor wateringen en polderbesturen, die van nature (al te) weinig aandacht hebben voor het ecologische aspect, een extra stimulans was dus meer dan nodig.
De stelling dat er enkel zal gekozen worden voor de meest ecologische oplossingen wordt niet onderbouwd, er zijn geen criteria rond opgelijst, het is niet sluitend uitgewerkt.
Ook de vage vermelding "ecologisch, tenzij het een buitensporige meerkost is" zet een achterpoortje zo mogelijk nog meer open. Wat betekent dit immers? Is dit 1% of 5% of 10 % van de totale kost van het project?

Naast het verlagen van de subsidie voor de ecologische projecten is er ook geen grondverwerving voor projecten meer mogelijk. Vroeger werd de aankoop van grond gesubsidieerd voor de aanleg van bufferzones. Deze bufferzones van 8-10 m breed beletten dat er een rechtstreekse insijpeling was van pesticiden, herbiciden of chemische meststoffen. Deze ruimte zorgde ervoor dat waterlopen de ruimte kregen om spontaan te ontwikkelen, waardoor er een natuurlijke oeverzone werd gecreëerd. De afschaffing hiervan staat ook in schril contrast met de doelstelling van het reglement nl: "ruimte voor waterlopen".

Al in de eerste zitting van het eerste werkingsjaar, gaat men in tegen het in de BBC opgenomen speerpunt 'duurzaamheid', zegt Riet Gillis. Dat belooft niet veel goeds.

Punt goedgekeurd - tegenstem Groen

 

 

Over het provinciaal windenergieproject

In het kader van het project Oost-Vlaanderen Energielandschap zijn uit een aantal zoekzones een aantal clusters geselecteerd voor de ontwikkeling van windenergie. In de Gentse regio gaat het over de cluster E40-Zwijnaarde. Op deze locatie doet zich een uitzonderlijke situatie voor, nu er geen zakelijke rechten gevestigd zijn op deze gronden door de ontwikkelaars van windturbines, waardoor een maximale participatie door burgers mogelijk wordt. Dit is een van de belangrijkste objectieven van het provinciaal windbeleid. Op een niet onbelangrijk deel van deze locatie heeft de provincie, via de POM, een zekere impact, namelijk op de terreinen van de NV 't Eilandje. Uit de media vernemen we dat de Raad van Bestuur van de NV de inplanting van windturbines bekijkt, maar een beslissing heeft uitgesteld voor verder onderzoek tot de zomer. In de raad stelde de bevoegde gedeputeerde dat de provincie dit zal beoordelen in het licht van het 'economisch optimum'.

Alvast weinig geruststellend voor de voorstanders van inplanting van turbines op die locatie.

Zo snel stapt de provincie af van haar eigen ambities om windenergie met maximale participatie van de burgers te realiseren op deze unieke locatie, stelt Inge De Bal.

Mondelinge vraag

 

 

Over het Parkbos

De realisatie van het Parkbos gaat erg langzaam. Verschillende vragen dringen zich op:

- een verwerving van 110 ha nieuw te verwerven gronden werd "eerstdaags" in het vooruitzicht gesteld. Uiteindelijk blijkt het maar te gaan over 16 ha ?

- De realisatie van de 'parkbosbruggen' volgt een moeizaam parcours. De realisatie ervan zou maar voor 2016, misschien maar 2017 zijn.

Het is jammer dat zo'n cruciaal project zoveel vertraging heeft opgelopen, meent Jan Fiers. Er is onmiskenbaar meer dynamiek de laatste tijd, hopelijk leidt dit ook tot snellere realisaties. Groen zal dit door Vera Dua geïnitieerde project op de voet blijven volgen.

Mondelinge vraag