Groen onthoudt zich i.v.m. het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stekene

09 Oktober 2013

Groen onthoudt zich i.v.m. het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stekene

De Groenfractie heeft enkele bedenkingen bij dit voorontwerp. Van de oorspronkelijke visie is er slechts een minimum overgebleven om de open ruimte te herstellen. De volledige interventie van Riet Gillis Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) heeft al een lange weg afgelegd. Er zijn heel wat besprekingen en overleg aan vooraf gegaan met heel veel inzet van onze personeelsleden. Met dit PRUP wil men een aantal mistoestanden regulariseren. Toch hebben we als Groen fractie enkele bedenkingen bij dit voorontwerp. Een eerste aandachtspunt is het herstel van de open ruimte. De planologische uitgangspunten van 4 jaar terug zijn zeer sterk afgezwakt. Waar men in de eerste visietekst van november 2009 stelt dat er een bouwstop moet gelden in zones die als nabestemming ”open ruimte” krijgen, mag men er nu toch bouwen tot 2020. Ook in de adviezen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en Ruimte Vlaanderen zien we een gelijkaardige opmerking: De keuze voor het toelaten van bijkomende bouwmogelijkheden (nieuwbouw in de nog niet ingevulde percelen) tot 2020 (dan gaan de nabestemmingen van open ruimte van kracht) wordt door het departement LNE niet ondersteund.  Tevens wijst de afdeling milieu, natuur en energiebeleid hierbij op een probleem van handhaving.  Bouwovertredingen ook van illegale constructies,  kunnen nog tot 2020 geregulariseerd worden. Het onderscheid tussen de mogelijkheden voor vergunde en vergund geachte bebouwing/verharding enerzijds en onvergunde bebouwing/verharing anderzijds is miniem tot onbestaand. Zo krijgen bestaande niet hoofdzakelijk vergund(e) (geachte) constructies met overtredingen nog tot 1 januari 2020 de mogelijkheid om zich in overeenstemming te brengen met de bouwvoorschriften, die gelden voor nog op te trekken bebouwing/verharding en hoofdzakelijk vergund(e) (geachte) verbouwing/verharding. lllegale en legale constructies krijgen m.a.w. dezelfde mogelijkheden en rechten. Het departement LNE staat geenszins achter deze manier van werken. In vergelijking met de eerste visietekst stellen we ook vast dat vele clusters die als nabestemming ‘open ruimte’ kregen doorheen het parcours plots een bestemming tot recreatief woongebied krijgen.  Het betreft o.a. cluster B1 , C3, D11, E1 en E2.  Het zijn kleine, geïsoleerde clusters in bosgebied die niet aansluiten op een woonzone en moeilijk bereikbaar zijn. Verder merken we dat vele clusters pas in een derde fase een nabestemming ‘open ruimte ‘krijgen.  Die derde fase ligt ver weg in de tijd, en intussen wordt de situatie ter plaatse schrijnender. Het RUP dat nu ter stemming voorligt mocht dus ambitieuzer zijn om de open ruimte in Stekene te herstellen. In sommige clusters worden zones van verblijfs recreatie omgevormd  naar recreatief woongebied .In de Heimeerstraat wordt een volledig leegstaande verkaveling omgezet tot zone van recreatief wonen terwijl in dit gebied meerdere ecologische waardevolle percelen liggen, waarom deze niet beschermen? Door deze percelen vol te bouwen zal de verbinding tussen 2 natuurgebieden aangetast worden. We missen hier initiatieven om het bosgebied uit te breiden en kwetsbare gebieden te beschermen. Informeren in het gebied van verblijfsrecreatie , is hier zeer belangrijk. Gaat men erop toezien dat er enkel recreatief gewoond wordt, kan men dit beleid handhaven? Al van in de jaren 90 staan er borden dat het verboden is om er permanent te wonen, en toch gebeurde het. De borden zijn een tijd geleden weggehaald. We begrijpen de gemeente Stekene niet waarom ze deze borden niet meer wil terug plaatsen.  Een tweede aandachtspunt zijn de bewoners, die al of niet legaal of illegaal gedomicilieerd zijn, met goedkeurend oog van de schepenen en burgemeesters van de voorbije legislaturen in Stekene. Dat er een regularisering komt vinden we positief maar zijn alle bewoners in de mogelijkheid een woning aan te kopen? Er zijn 2 woonuitbreidingsgebieden voorzien. 30 woningen in Kemzeke en 20 woningen in Klein Sinaai. ¼ is voor sociale woningbouw. Het is in dit voorliggend plan niet duidelijk of er ook sociale huurwoningen zijn, of gewone huurwoningen. Niet iedereen heeft de financiële middelen om een woning aan te kopen. We vragen hier toch vanuit sociaal, menselijk oogpunt hiermee rekening te houden. De woongebieden worden samen aangesneden, zonder bevraging van de huidige permanente bewoners: wie wenst er te blijven wonen, wie kijkt uit naar een serviceflat, een appartement?  Waarom niet voorzichtig beginnen met één verkaveling, bijvoorbeeld in Kemzeke, aan te snijden?  Het mag geen stiekem cadeau zijn voor de gemeente Stekene om nu al twee woonuitbreidingsgebieden te kunnen aansnijden. Deze woonuitbreidingsgebieden zijn bedoeld voor de bewoners van weekendhuizen  Met een beperking van het voorkooprecht tot een jaar riskeert men dat deze woonzone’s bijna volledig op de ‘vrije markt’ komen en de bewoners van weekendwoningen de boot missen.  We sluiten ons aan bij het advies van het departement LNE Het voorkooprecht in art. 4.3. is beperkt in de tijd. Wij zien hiertoe geen reden en vragen om deze beperking te schrappen. Van de ongeveer 20 mensen die een vraag tot tijdelijk woonrecht hebben ingediend blijken slecht enkele personen in aanmerking te komen voor dit woonrecht. We vragen om dit te  verruimen waardoor ook zij die het niet hebben aangevraagd maar wel gedomicilieerd zijn in Stekene, en de mensen die buiten Stekene gedomicilieerd zijn, en degene die door bouwovertredingen niet in aanmerking kwamen voor het woonrecht, toch kunnen aanspraak maken op een woning uit de voorziene woonzone’s. We menen te begrijpen dat het provinciebestuur ook in deze richting denkt. Maar wie gaat de bewoners hierover informeren? Wie gaat de mensen begeleiden? Het is een taak van de gemeente Stekene omdat deze het dichtst bij de burger staat.  Maar gaat zij deze ook opnemen? De provincie moet hier vooral op toezien dat dit ook effectief gebeurd. Als besluit kunnen we stellen  dat van de oorspronkelijke visie er slechts  een minimum is overgebleven om de open ruimte te herstellen.  Omgekeerd zien we hoe vlotjes men twee woonuitbreidingsgebieden verkavelt.  In de toelichting van het RUP is de mogelijkheid tot verdere verkaveling van de woonuitbreidingsgebieden  al aangegeven.  Onze zorg gaat uit naar het informeren en begeleiden van de bewoners van weekendverblijven.  Deze mensen moeten de kans krijgen elders te wonen maar we zeggen neen tegen een mateloze verkavelingsdrift. Op de zitting werd nog een amendement ingediend door de deputatie en door de NVA waar Groen zich ook bij onthield.De uiteindelijke stemming: *Meerderheid: ja* *Groen en NVA: onthouding* *Vlaams Belang: neen*   Riet Gillis