Kleur Oost-Vlaanderen Groen

04 Oktober 2012

Kleur Oost-Vlaanderen Groen

Actie voor meer bos in Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen is de minst groene provincie van België.  Het provinciebestuur heeft veel hefbomen in handen om hier wat aan te doen, maar gebruikt ze onvoldoende. Groen-Fractieleider Jan Fiers voert samen met de lijsttrekkers van alle Oost-Vlaamse districten actie om te pleiten voor meer natuur in de provincie . Groen Oost-Vlaanderen stelt een stappenplan voor om de volgende 6 jaar de provincie groener te kleuren. De beste garantie voor een groenere provincie is een stem voor Groen. Met een bebossingsindex van 5,5% sluit Oost-Vlaanderen de rij van de Vlaamse provincies. En dat terwijl Vlaanderen al een erg bosarme regio is, waar nog altijd dagelijks groen verdwijnt. Dit heeft een impact op onze gezondheid, het leefmilieu en de biodiversiteit.   Groen wil dat de provincie Oost-Vlaanderen een inhaalbeweging maakt door:

-          De subsidies terug in te voeren aan natuurverenigingen zoals Natuurpunt, die de specifieke kennis bezitten om bestaande natuur in de best mogelijke omstandigheden te beheren.

-          De aankoop van ecologisch waardevolle gebieden met het oog op natuurherstel te ondersteunen of zelf uit te voeren.

-          Een antwoord te bieden aan de grote versnippering van natuur en open ruimte. De provincie moet gebieden afbakenen die een verbinding moeten realiseren tussen waardevolle natuurgebieden, en moet hiervoor een gebiedsvisie uitwerken. Het provinciebestuur heeft de voorbije jaren hectares industriegebieden gecreëerd, nu is het tijd voor natuur en bos.

-          Een trekkersrol  te spelen bij de ontwikkeling van groenpolen, zoals reeds gebeurt rond Gent in het Parkbos, maar dan niet zoals bij het project Vinderhoutse bossen, waar de realisatie gebeurt tegen 2046.

 

Groen Oost-Vlaanderen voerde daarom een ludieke actie met als slogan:

Kleur Oost-Vlaanderen Groen