Persbericht: Stopzetting PRUP Glastuinbouwzone Melsele

07 September 2013

Persbericht: Stopzetting PRUP Glastuinbouwzone Melsele

De Groen fractie stelt voor om de procedure voor de Raad van State stop te zetten. De meerderheid stemde dit voorstel echter weg!!! 

 

Persbericht stopzetting PRUP Glastuinbouwzone Melsele

Op 20 juni 2012 keurde de Provincieraad de plannen van het PRUP voor een glastuinbouwzone in Melsele goed. Eind april heeft de auditeur van de Raad van State geadviseerd om het PRUP te schorsen. Op 26 juni schorst de RvS het PRUP effectief op basis van 2 belangrijke argumenten van het actie comité. Vooreerst het ontbreken van de watertoets. Deze is pas gebeurd na de procedure van het MER. De gevolgen van de watertoets zijn dan ook niet opgenomen. De watertoets is ook onvolledig, het gaat over een zeer korte periode, en in de natste periode van het jaar, december tot januari. Er zijn ook geen referenties opgenomen naar drogere periodes. In het arrest staan nog een heel aantal andere verwijzingen naar tekortkomingen i.v.m. de daling van het grondwaterpeil. Het arrest stelt uiteindelijk letterlijk:" het effect op de grondwaterkwantiteit wordt als significant negatief beoordeeld". Glastuinbouw is immers een grote verbruiker van grondwater, ten nadele van alle andere gebruikers (huishoudens, landbouw, overheden, ...).

Daarnaast stelt de RvS dat het "zorgvuldigheidsprincipe" met de voeten werd getreden. In het plan MER wordt expliciet bevestigd dat de relatie tussen het grondwater in het plangebied en de ringgracht van het Fort van Zwijndrecht "niet gekend" is. Achterliggend is er de informatie dat de bijzondere situatie ter plaatse, met de aanwezigheid van mijnen in de perimeter, die absoluut vochtig moeten blijven, de ontginning van het terrein minstens voor langere tijd onbruikbaar zullen maken.  In het arrest lezen we: "van een overheid die een PRUP vaststelt of goedkeurt, mag men verwachten dat zij zich op basis van zorgvuldige feitenvinding grondig informeert over alle mogelijke gevolgen van het vooringenomen bestemmingsplan en zeker wanneer de veiligheid van de bewoners rechtstreeks in het gedrang komt".

Deze argumenten (waarbij deze twee alleen al voldoende werden geacht om het PRUP te schorsen, de andere argumenten van het actiecomité hoefden niet eens meer onderzocht te worden) wegen an sich al zo zwaar door dat een heropstarten van het PRUP vanaf het begin (en ervoor) zich opdringt. Repareren lijkt geen optie meer. Maar erger nog, de locatie lijkt zo gecompromitteerd  dat ook een volgende poging wellicht geen zin meer heeft.

Toch besliste de deputatie in haar zitting van 18 juli 2013 om verder te gaan met de procedure, tegen beter weten in. Als groen fractie vragen wij ons af welke argumenten de provincie gaat boven toveren om tegen een rechterlijke macht die zo'n vernietigend arrest velt, gelijk te halen.

Wij legden dan ook aan de provincieraad het voorstel voor om de deputatie haar beslissing te laten intrekken, zoals genomen op de zitting van 18.07.2013, en de procedure stop te zetten voor de RvS.

De meerderheid stemde het voorstel echter weg, blijkbaar hebben ze er geen bezwaar tegen mensen en middelen in te zetten om een doodlopende weg te bewandelen. Jammer.

 

Riet Gillis

Provincieraadslid Groen